ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΟΥΡΣΟΥΛΙΝΩΝ

 

 

Εν όψει της εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων GDPR (EE 2016/679) και της νομοθεσίας 4624/2019 θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας.

Ως προσωπικά δεδομένα ορίζονταιοι πληροφορίεςμε τις οποίες μπορεί να ταυτοποιηθεί οποιοδήποτε πρόσωπο άμεσα ή έμμεσα (Ονοματεπώνυμο, στοιχεία ταυτότητας, ΑΦΜ, στοιχεία επικοινωνίας, αριθμός μητρώου, αρχεία εικόνας και ήχου). Τα δεδομένα σας διαφυλάσσονται με ασφάλεια και δεν διαβιβάζονται σε τρίτους, χωρίς προηγούμενη ενυπόγραφη δήλωσή σας, παρά μόνο για τις εκάστοτε νομικές υποχρεώσεις.

Ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, η αρχή που καθορίζει τους σκοπούς και επεξεργάζεται τα δεδομένα, ορίζεται η Ελληνογαλλική Σχολή Ουρσουλινών .

Ως Υποκείμενο Προσωπικών Δεδομένων, ορίζονται τα φυσικά πρόσωπα για τα οποία συλλέγονται οι πληροφορίες και επεξεργάζονται τα δεδομένα.

Μαθητές:

Μαθητές και Γονείς

 • Κατά την επίσκεψή των ενδιαφερόμενων  στη σχολή  και με την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, θα  ζητηθούν από τους γονείς ή τους κηδεμόνες  ορισμένα προσωπικά δεδομένα τόσο δικά τους όσο και των παιδιών όπως:
  • Ονοματεπώνυμα
  •  Στοιχεία επικοινωνίας
  • Πληροφορίες πρόσθετων παροχών
  • Πληροφορίες μετακίνησης
  • Σχολείο προηγούμενης φοίτησης (προαιρετικά)
  • Φορολογικά στοιχεία (προαιρετικά)
  • Ιατρικά στοιχεία  (προαιρετικά)

 

 • Σε περίπτωση μη εγγραφής, αποχώρησης ή αποφοίτησης από τη Σχολή, τα δεδομένα γονέων ή κηδεμόνων αλλά και μαθητών  θα διατηρούνται για το νόμιμα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα και στη συνέχεια θα διαγράφονται οριστικά από το σύστημά του Σχολείου.

 

 • Σε περίπτωση εγγραφής, ζητούνται τα απαιτούμενα στοιχεία από το Υπουργείο Παιδείας και την Πλατφόρμα Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου MySchool, δημιουργείται ο φάκελος μαθητή και ενημερώνονται:

 

 • Διδακτικό Προσωπικό
 • Διεύθυνση της Σχολής
 •  Ιατρικό Προσωπικό
 • Γραφείο Κίνησης
 • Οι φάκελοι των παιδιών διατηρούνται σε ασφαλισμένους φωριαμούς.

 

 • Σε περίπτωση διαζυγίου των γονέων, εφαρμόζονται τα νόμιμα, σύμφωνα με την εκάστοτε δικαστική απόφαση.

 

 • Εάν γονείς ή κηδεμόνες θέλουν να ενημερωθούν για την πρόοδο των μαθητών, μπορούν να επικοινωνήσουν με τη Γενική Διεύθυνση, τη Διεύθυνση Μονάδος, τους καθηγητές της εκάστοτε τάξης καθώς και το ιατρικό προσωπικό του Σχολείου.

 

 • Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων της Σχολής, έχει πρόσβαση σε ορισμένα από τα δεδομένα των μαθητών, σύμφωνα με το Κεφάλαιο ΙΙΙ του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ).

 

 • Οι γονείς ή οι κηδεμόνες των μαθητών έχουν δικαιώματα πλήρους  πρόσβασης στα στοιχεία των παιδιών τους.

 

Ιατρικό προσωπικό

Ο Σχολικός ψυχολόγος και το νοσηλευτικό προσωπικό διατηρούν φάκελο για κάθε μαθητή που  έχουν παράσχει υπηρεσίες.
 Ο φάκελος του μαθητή, φυλάσσεται στους χώρους του ιατρικού προσωπικού εντός του Σχολείου.

Πρόσβαση σε αυτά τα αρχεία έχουν η Γενική Διεύθυνση, η Διεύθυνση Μονάδος και οι  Καθηγητές εφόσον απαιτείται.

 

Εκπαιδευτικό προσωπικό

Το Εκπαιδευτικό προσωπικό μπορεί να έχει πρόσβαση στο Μαθητολόγιο και τα εκ του νόμου τηρούμενα Βιβλία.

Ο Υπεύθυνος καθηγητής κάθε τάξης έχει επίσης πρόσβαση στα Στοιχεία φυσικής κατάστασης και προσωπικότητας για τους μαθητές της τάξης του.

 

Φωτογραφικό Υλικό

Σχετικά με τις φωτογραφίες  στα Σχολικά έντυπα, στη Βιντεοσκόπηση Εκδηλώσεων καθώς και στις αναρτήσεις στον ιστότοπό μας και στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης της Σχολής (Δημόσια Προβολή) , υπογράφεται η σχετική δήλωση κατά την εγγραφή του μαθητή. Για κάθε επιπλέον δραστηριότητα, θα ζητείται νέα ενυπόγραφη δήλωση.

 

Γραφείο κίνησης

Το Γραφείο κίνησης τηρεί τα στοιχεία για την παραλαβή και παράδοση των μαθητών καθώς και αρμόδιων για αυτά προσώπων του οικογενειακού περιβάλλοντος που έχουν δηλωθεί από τον γονέα ή τον κηδεμόνα.

Οι σχετικοί κατάλογοι παραδίδονται από το Γραφείο Κίνησης στους οδηγούς και στους συνοδούς των σχολικών λεωφορείων οι οποίοι υποχρεούνται να τους τηρούν με ασφάλεια και να τους επιστρέφουν στο τέλος του σχολικού έτους στο Γραφείο Κίνησης χωρίς να κρατούν αντίγραφο.

 

Δικαιώματα σε σχέση με την επεξεργασία δεδομένων

- Δικαίωμα Ενημέρωσης και Πρόσβασης
Παρέχεται η δυνατότητα πληροφόρησης για το  ποια δεδομένα επεξεργάζονται και με ποιον τρόπο. Επίσης, δίνεται το δικαίωμα λήψης αντιγράφων  τους.

- Δικαίωμα Διόρθωσης
Παρέχεται η δυνατότητα αίτησης για διόρθωση ή συμπλήρωση κάποιων στοιχείων.

- Δικαίωμα στη Λήθη
Παρέχεται η δυνατότητα  για περιορισμό ή διαγραφή δεδομένων που δεν είναι απαραίτητα στο εξής, ή εφόσον η επεξεργασία γίνεται με μη νόμιμο τρόπο.

- Δικαίωμα Περιορισμού της Επεξεργασίας
Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων, στο διάστημα που μεσολαβεί μέχρι την διόρθωση ή οριστική διαγραφή τους.

-Δικαίωμα στη Φορητότητα
Παρέχεται η δυνατότητα  να ληφθεί ηλεκτρονικό αντίγραφο των δεδομένων  και να πραγματοποιηθεί αίτηση για την διαβίβασή τους σε τρίτους.

-Δικαίωμα Εναντίωσης
Παρέχεται η δυνατότητα διαφωνίας στην επεξεργασία των δεδομένων.

 

Τα προσωπικά δεδομένα που ζητούνται από τη Σχολή, είναι τα απαραίτητα για την εγγραφή των μαθητών και για την ομαλή συνεργασία του Σχολείου με τους μαθητές.
Για την εύρυθμη λειτουργία της Σχολής η Γραμματεία, το Λογιστήριο καθώς και η Γενική Διεύθυνση, έχουν πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα γονέων ή κηδεμόνων και μαθητών  του Σχολείου.
Το διδακτικό και διοικητικό προσωπικό που διαχειρίζεται τα δεδομένα γονέων ή κηδεμόνων και παιδιών, λειτουργεί με υπευθυνότητα και εχεμύθεια.

 

Εκπαιδευτικό & Διοικητικό προσωπικό:

Το Σχολείο τηρεί δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του συλλόγου διδασκόντων, του διοικητικού προσωπικού καθώς και των υποψήφιων προς εργασία στην σχολή.
Τα στοιχεία του προσωπικού που συλλέγονται και διατηρούνται, προβλέπονται από την εργατική νομοθεσία.

Σε αυτά τα στοιχεία, περιλαμβάνονται και όσα είναι απαραίτητα για την καταβολή του μισθού καθώς και τυχών επιδομάτων στον τραπεζικό λογαριασμό των εργαζομένων.
Για κάθε εργαζόμενο τηρείται φάκελος αξιολόγησης.

Για  τους υποψήφιους προς εργασία κρατείται βιογραφικό σημείωμα και αξιολόγηση του υποψηφίου μετά από συνέντευξη.

Διατηρούνται στοιχεία που αναφέρονται στην υγεία των εργαζομένων για τον σκοπό της παροχής αναρρωτικής άδειας ή ειδικών επιδομάτων.
Οι σχετικές ιατρικές βεβαιώσεις εφαρμόζονται από τον Ιατρό Εργασίας.

Εφόσον για ειδικές κατηγορίες εργαζομένων είναι υποχρεωτικό από τον νόμο η τήρηση αντιγράφου ποινικού μητρώου, το αντίγραφο προσκομίζει ο ίδιος ο εργαζόμενος.

 

Διαδικασία συλλογής προσωπικών δεδομένων

Κατά την πρόσληψη του προσωπικού από τη Γραμματεία συλλέγονται τα δεδομένα καθώς ο εργαζόμενος, συμπληρώνει ένα σχετικό έντυπο με τα στοιχεία και το περιεχόμενο που προβλέπεται από την εργατική νομοθεσία. Για να αποδειχθεί η ορθότητα των στοιχείων που έχουν δηλωθεί θα πρέπει ο εργαζόμενος να προσκομίσει και τα αντίστοιχα επίσημα έγγραφα.

Αφού ολοκληρωθεί το πρώτο στάδιο, τα στοιχεία εισάγονται στο σύστημα του σχολείου και δημιουργείται ο φάκελος του εργαζομένου (Φάκελος Εργαζομένου) με τα σχετικά έγγραφα. Τέλος, τα στοιχεία του καταχωρούνται στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του προσωπικού παραχωρείται στα εξής τμήματα του σχολείου ανάλογα με τα δικαιώματα που έχουν δοθεί στην κάθε ομάδα.

 

Γραμματεία

Η Γραμματεία συλλέγει τους φυσικούς φακέλους των εργαζομένων σε ασφαλισμένους φωριαμούς . Δίνεται στο συγκεκριμένο τμήμα πλήρης ηλεκτρονική πρόσβαση σε ότι αφορά τα στοιχεία των εργαζομένων εκτός αυτών που αφορούν:

 • Υγεία
 • Ποινικό Μητρώο
 • Αξιολόγηση προσωπικού

 

Λογιστήριο

Το Λογιστήριο συλλέγει τους φυσικούς φακέλους των εργαζομένων, την  καταβολή των μισθών και των επιδομάτων σε ασφαλισμένους φωριαμούς.
Το παρόν τμήμα, έχει ηλεκτρονική πρόσβαση σε όσα στοιχεία του προσωπικού χρειάζεται για την καταβολή των μισθών και των επιδομάτων τους.

Για να μπορέσει το Λογιστήριο να υπολογίσει τα επιδόματα και τις παροχές που συνδέονται με την κατάστασή υγείας ή την φυσική κατάσταση του εργαζομένου, προσκομίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Λογιστήριο, όπου και προωθούνται στην αντίστοιχη διεύθυνση και έπειτα στο Υπουργείο Παιδείας.

Το Λογιστήριο τηρεί και κάθε άλλο στοιχείο, που υποβάλλεται από τη φορολογική και εργατική νομοθεσία.

 

Γενικός Διευθυντής

Η Γενική Διεύθυνση, διατηρεί σε ασφαλισμένους φωριαμούς, τους φακέλους αξιολόγησης του εργατικού προσωπικού του Σχολείου, καθώς και το αρχείο των υποψήφιων εργαζομένων.

Η Γενική Διεύθυνση έχει πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα του συστήματος, καθώς και στους φυσικούς φακέλους που κρατούνται για το προσωπικό.

 

Διευθυντής Μονάδος

Ο Διευθυντής Μονάδος, έχει απόλυτη πρόσβαση στους φακέλους αξιολόγησης του προσωπικού, που ανήκει στην αρμοδιότητά του.

 

Ιατρός εργασίας

Το Ιατρικό Προσωπικού του σχολείου διατηρεί ιατρικό φάκελο για κάθε μέλος του εργατικού προσωπικού, σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία. Οι φάκελοι αυτοί φυλάσσονται στο χώρο του ιατρείου εργασίας. Εκτός του Ιατρικού Προσωπικού, πρόσβαση σε αυτούς τους φακέλους, μπορεί να έχει μόνο ο Γενικός Διευθυντής.

Οι φάκελοι του προσωπικού εργασίας του Σχολείου, διατηρούνται σε ασφαλισμένους φωριαμούς.

 

Πρόσβαση στα δεδομένα των εργαζομένων

Το προσωπικό των εργαζομένων του Σχολείου έχει δικαιώματα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν.
Έχει επίσης όσα δικαιώματα προβλέπονται στο Κεφάλαιο ΙΙΙ του ΓΚΠΔ.

Η πρόσβαση  των εργαζομένων στα προσωπικά τους δεδομένα, γίνεται μέσω της Γραμματείας, όπου και πρέπει να υποβάλλονται εγγράφως όλα τα σχετικά αιτήματα.

Τα δεδομένα του προσωπικού του Σχολείου, δεν προωθούνται σε τρίτους εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο, βάσει του πλαισίου της υπάρχουσας εργατικής φορολογικής νομοθεσίας. Ένας άλλος λόγος, είναι η εξυπηρέτηση των αναγκών των δραστηριοτήτων του Σχολείου, όπου το προσωπικό εργαζομένων έχει ενημερωθεί προηγουμένως.

 

Επεξεργασία για ειδικούς σκοπούς

 

Φωτογράφιση/βιντεοσκόπηση εκδηλώσεων

Το Σχολείο στο πλαίσιο των υπηρεσιών που παρέχει οργανώνει ορισμένες εκδηλώσεις εκπαιδευτικού, ψυχαγωγικού ή ενημερωτικού χαρακτήρα όπου έχουν την επιλογή να συμμετέχουν εκτός των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού, οι γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών καθώς και πρόσωπα εκτός σχολείου, μετά από ειδική ή γενική πρόσκληση, πάντοτε με την έγκριση του Σχολείου.

Οι εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται, μπορούν να φωτογραφηθούν ή να βιντεοσκοπηθούν, καθώς και να δημοσιευθούν με πολλούς τρόπους, όπως:

 • Ανάρτηση στον ιστότοπο του Σχολείου
 • Ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης  (Στους λογαριασμούς του Σχολείου και μόνο, για λόγους αναμνηστικούς, ιστορικούς, εκπαιδευτικούς, τεκμηρίωσης, ενημέρωσης ή διαφήμισης)

Για να επεξεργαστούν τα προσωπικά δεδομένα για τους σκοπούς που ειπώθηκαν άνωθεν, θα πρέπει να δηλωθεί σε ειδικό έντυπο ή ηλεκτρονικά, εάν ήταν ηλεκτρονική η πρόσκληση, για το αν αποδέχονται ή όχι τη φωτογράφιση ή βιντεοσκόπησή τους.
Εάν δεν υπάρξει ούτε αρνητική ούτε θετική απάντηση, η συμμετοχή τους στην εκδήλωση δηλώνεται ως αποδοχή της επεξεργασίας.
Εάν υπάρξει αρνητική απάντηση και το πρόσωπό τους εμφανίζεται σε κάποιες εικόνες, τότε θα γίνεται θόλωση του εκάστοτε προσώπου.

 

Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης

Στο Σχολείο έχει εγκατασταθεί κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης (CCTV) με σκοπό την προστασία προσώπων και αγαθών από φθορές και παράνομες ενέργειες.

Η λειτουργία του κυκλώματος γίνεται σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία και τις οδηγίες που έχει δώσει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Δεν υπάρχουν εγκατεστημένες κάμερες σε:

 • Αίθουσες Διδασκαλίας
 • Χώρους Εργασίας Προσωπικού

Υπάρχουν κάμερες σε:

 • Κοινόχρηστους χώρους
 • Αποθηκευτικούς χώρους
 • Χώρο του ταμείου
 • Περιμετρικούς χώρους του Σχολείου (οι κάμερες αυτές δεν λαμβάνουν εικόνα από το δημόσιο χώρο γύρω από το σχολείο)

Σε όποιο χώρο υπάρχουν κάμερες, το κοινό ενημερώνεται για την ύπαρξή τους από τις αντίστοιχες  πινακίδες.

Οι κάμερες είναι απενεργοποιημένες κατά τη διάρκεια των ωρών λειτουργίας του Σχολείου καθώς και για το χρονικό διάστημα που τηρείται το εκπαιδευτικό ωράριο.


Πρόσβαση στο περιεχόμενο των οθονών έχουν μόνο η Γενική Διεύθυνση και το υπεύθυνο προσωπικό.

 

Οι κάμερες δεν καταγράφουν ήχο

Το υλικό που λαμβάνεται από τις οθόνες κρατείται για 15 ημέρες και μετά καταστρέφεται. Εάν υπάρξει κάποιο συμβάν εντός 15 ημερών το αντίστοιχο υλικό φυλάσσεται σε ξεχωριστό ασφαλισμένο φωριαμό και προωθείται στις αρμόδιες αρχές.

Πρόσβαση στο υλικό που έχει καταγραφεί, για όσο χρόνο τηρείται, έχουν τα πρόσωπα που απεικονίζονται και τρίτα πρόσωπα που τεκμηριώνουν υπέρτερο έννομο συμφέρον κατόπιν γραπτής αιτήσεώς τους. Το σχετικό αίτημα αξιολογείται από τον Γενικό Διευθυντή, ο οποίος έχει δικαίωμα να αρνηθεί την πρόσβαση, εφόσον κρίνει ότι δεν υφίσταται υπέρτερο έννομο συμφέρον του τρίτου προσώπου ή ότι η πρόσβαση του προσώπου που απεικονίζεται είναι δυνατόν να παρεμποδίσει την εξέταση συμβάντος.

 

Χρήση ιστοσελίδας

Η ιστοσελίδα του Σχολείου διαχειρίζεται από εγκεκριμένο από τη διεύθυνση προσωπικό εργαζομένων, που έχουν δεσμευθεί με ρήτρες εμπιστευτικότητας. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας της ιστοσελίδας, διαχειρίζεται τα δεδομένα της και ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές, για τυχόν παραβιάσεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου.

Η ανάρτηση οποιασδήποτε πληροφορίας στην ιστοσελίδα του Σχολείου, γίνεται βάσει των κανόνων και των προϋποθέσεων, που έχει θέσει ο ΓΚΠΔ με στόχο τη νόμιμη συλλογή, αλλά και χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η ανάρτηση πληροφοριών που συνιστούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, απαγορεύεται ρητώς εάν δεν υπάρχει συγκατάθεση από το αναφερόμενο πρόσωπο, ή εάν δεν τηρούνται οι προϋποθέσεις νομιμότητας του ΓΚΠΔ.

Επίσης, απαγορεύεται η ανάρτηση περιεχομένου πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτου  χωρίς τη συγκατάθεσή του, ή παράνομου περιεχομένου, ή οποιουδήποτε περιεχομένου που αντίκειται στις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Καθώς η ιστοσελίδα του Σχολείου μπορεί να παραπέμπει σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, το Σχολείο δεν φέρει καμία ευθύνη για τη λειτουργικότητα και το περιεχόμενο των προσωπικών δεδομένων στους διαδικτυακούς αυτούς τόπους.

Για όποιον επιθυμεί, μπορεί να ενημερώνεται για τα νέα, τις δραστηριότητες, τις υπηρεσίες καθώς και τις εκδηλώσεις του Σχολείου, μπορεί να εγγραφεί στην ιστοσελίδα, μέσω συμπλήρωσης σχετικής φόρμας επικοινωνίας που υπάρχει στην ιστοσελίδα του Σχολείου.
Με αυτό τον τρόπο θα ενημερώνεται για τα νέα με αποστολή μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα έχει δηλώσει.
Εάν θέλει να εγγραφεί κάποιο φυσικό πρόσωπο, αρκεί να καταχωρήσει το ονοματεπώνυμο και την ηλεκτρονική του διεύθυνση.
Για λόγους συμμόρφωσης προς την υποχρέωση ενημέρωσης που επιβάλλει ο ΓΚΠΔ, πριν την καταχώριση των παραπάνω στοιχείων, ο συνδρομητής ενημερώνεται μέσω αναδυόμενου παραθύρου ότι το Σχολείο επεξεργάζεται τα προσωπικά του δεδομένα σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του ΓΚΠΔ και ότι θα τα χρησιμοποιήσει μόνο για σκοπούς επικοινωνίας με αυτόν.
Στη συνέχεια καλείται να διαβάσει μέσω ειδικής ηλεκτρονικής παραπομπής (link) την παρούσα Πολιτική προστασίας δεδομένων και να δηλώσει ότι ενημερώθηκε σχετικά και συναινεί στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων.
Χωρίς αυτήν την ενέργεια εκ μέρους του ενδιαφερόμενου το σύστημα δεν επιτρέπει την εγγραφή συνδρομητών.

 

Office 365 και εκπαιδευτικές υπηρεσίες

Παρέχεται από το Σχολείο σε μαθητές και εκπαιδευτικούς, η δυνατότητα να αξιοποιήσουν διάφορες εφαρμογές της σουίτας του Office 365, με στόχο την μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού, καθώς και την πραγματοποίηση projects.

Για να μπορέσει το Σχολείο να προστατεύσει τα προσωπικά δεδομένα των μαθητών, αλλά και των εκπαιδευτικών, έχει λάβει ορισμένα μέτρα, σε ότι αφορά την πλατφόρμα του teams.
Υπάρχουν πολιτικές ασφάλειας, ανάλογα με τη βαθμίδα που βρίσκεται ο κάθε μαθητής (π.χ. πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια) με στόχο την προστασία των προσωπικών του δεδομένων).

Τα προσωπικά δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας σε αυτή την περίπτωση, είναι το ονοματεπώνυμο του μαθητή και η ηλεκτρονική του διεύθυνση, όπως αυτή δημιουργείται από τον διαχειριστή του συστήματος.

 

Γενικές Δεσμεύσεις

 • Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα κάθε κατηγορίας, τηρούνται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τον σκοπό της επεξεργασίας.
 • Τα μέλη της Διοίκησης, του Εκπαιδευτικού Προσωπικού, του Διοικητικού Προσωπικού και του Τεχνικού Προσωπικού, καθώς και οι εξωτερικοί συνεργάτες του Σχολείου, δεσμεύονται από υποχρέωση εχεμύθειας για τα προσωπικά δεδομένα, των οποίων λαμβάνουν γνώση κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Έχουν όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τον ΓΚΠΔ, καθώς και πειθαρχικές ευθύνες έναντι της Διοίκησης του Σχολείου.