Αγγλικό πρόγραμμα σπουδών

 

Τα Αγγλικά στο Σχολείο μας, ξεκινούν νωρίς, στην πρώτη νηπιακή ηλικία! Οι μικροί μας μαθητές έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή με τη γλώσσα, με ευχάριστο και δημιουργικό τρόπο!

• Στοχεύουμε αρχικά, στην ανάπτυξη ελέγχου του βασικού μυϊκού συστήματος.
• Στο συντονισμό του δευτερεύοντος μυϊκού συστήματος.
• Στην εξοικείωση με τους ήχους της Αγγλικής Γλώσσας.
• Στην ανάπτυξη ακουστικής κατανόησης και στη σταδιακή χρήση προφορικού λόγου (μαθαίνουν να χαιρετούν, να μιλούν για χρώματα, αριθμούς, ρούχα, παιχνίδια, φαγητά).

Παιδικός Σταθμός & Νηπιαγωγείο

Τα Αγγλικά στο Σχολείο μας, ξεκινούν νωρίς, στην πρώτη νηπιακή ηλικία! Οι μικροί μας μαθητές έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή με τη γλώσσα, με ευχάριστο και δημιουργικό τρόπο!
• Στοχεύουμε αρχικά, στην ανάπτυξη ελέγχου του βασικού μυϊκού συστήματος.
• Στο συντονισμό του δευτερεύοντος μυϊκού συστήματος.
• Στην εξοικείωση με τους ήχους της Αγγλικής Γλώσσας.
• Στην ανάπτυξη ακουστικής κατανόησης και στη σταδιακή χρήση προφορικού λόγου (μαθαίνουν να χαιρετούν, να μιλούν για χρώματα, αριθμούς, ρούχα, παιχνίδια, φαγητά)

Δημοτικό

Η διδασκαλία των Αγγλικών στο δημοτικό , γίνεται μέσα από ένα εμπλουτισμένο, τρίωρο (εβδομαδιαία), πρόγραμμα από την Α΄ τάξη έως και τη ΣΤ΄.

• Βιωματική μάθηση με τη βοήθεια σύγχρονων τεχνολογικών μεθόδων( διαδραστικός πίνακας , ηλεκτρονικό βιβλίο).
• Εισαγωγή δεξιοτήτων παρουσίασης(presentation skills).

Γυμνάσιο - Γενικό Λύκειο

• Σταδιακή ανάπτυξη ικανοτήτων κατανόησης και παραγωγής γραπτού λόγου(understanding oral and written speech).
• Επίτευξη επικοινωνίας, ελεύθερης έκφρασης στην Αγγλική, προφορικά και γραπτά, μέσα από διαλόγους, εκθέσεις και διαθεματικά projects.
• Συμμετοχή στις εξετάσεις γλωσσομάθειας του Πανεπιστημίου Cambridge ( young learners- E΄δημοτικού).
• Συμμετοχή στο διεθνή διαγωνισμό Kangaroo Global Linguistics ( ΣΤ΄ δημοτικού ).
Δημιουργούνται κατ’ αυτόν τον τρόπο οι κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε οι μαθητές μας να συνεχίσουν την εκμάθηση της γλώσσας στο Γυμνάσιο – Λύκειο της Σχολής μας και να λάβουν μέρος στις εξετάσεις γλωσσομάθειας του Πανεπιστημίου Cambridge, προκειμένου να αποκτήσουν τα αντίστοιχα διπλώματα.

Το μέλημα και το έργο του Αγγλικού Τμήματος Γυμνασίου / Λυκείου επικεντρώνεται στην πλήρη και πολύπλευρη αξιοποίηση του διδακτικών ωρών αλλά και του έμψυχου δυναμικού του, και στοχεύει στη δομική κατάρτιση, την επικοινωνιακή ικανότητα, την απόκτηση Γλωσσικών Πιστοποιήσεων, και τη διαμόρφωση της νοοτροπίας διαρκούς εξέλιξης στη Γλώσσα και τις χρήσεις της.

ΑΞΟΝΕΣ

 • Έμφαση στη δυναμική και την αποτελεσματικότητα των μαθησιακών συναντήσεων.
 • Χρήση πραγματικής, λειτουργικής γλώσσας του σήμερα.

Συσχετισμός δομικών στοιχείων με την επικοινωνία. Ένταξη ποιοτικών κριτηρίων (ρόλοι, συνθήκες, ύφος):

Presentation Skills

 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων 21ου Αιώνα:

21st Century Skills: Critical thinking, Creativity,  Collaboration, Information & Technology Literacy, Leadership, Initiative

 • Ανάπτυξη πολιτισμικής αντίληψης (στοιχεία κοινωνικής πραγματικότητας, συνθηκών, οπτικής, νοοτροπίας Αγγλόφωνων χωρών)
 • Χρήση της Αγγλικής Γλώσσας στη διερεύνηση, παρουσίαση, ανάλυση άλλων γνωστικών αντικειμένων (Ιστορία, Βιολογία, Φυσικός Κόσμος):

Content and Language Integrated Learning

 • Χρήση τεχνολογίας αιχμής:

Interactive Whiteboard, ieBooks, Interactive Digital Learning Programme

 • Δράσεις που διασφαλίζουν τη δραστηριοποίηση των παιδιών στον ευρύτερο χώρο της Κοινωνίας, του Πολιτισμού, του Περιβάλλοντος, της Οικονομίας & της Τεχνολογίας, σηματοδοτώντας τη χρήση της Αγγλικής Γλώσσας στον στίβο και τα ζητούμενα της πραγματικής ζωής, χτίζοντας γλωσσική αυτοπεποίθηση και εξωστρέφεια:

Kangaroo Global Linguistics, Creative Writing Competitions, Panel Discussions, Extracurricular Project Plans

 • Απόκτηση όλων των Γλωσσικών Πιστοποιήσεων από το Cambridge University, με ποσοστά επιτυχίας από 80%-100% σε υποψηφίους πρώτης απόπειρας και ολόκλήρωσή τους το αργότερο έως τη Β΄ Λυκείου.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

Οι Πιστοποιήσεις Γλωσσομάθειας παρέχονται από το Cambridge University, κορυφαίο και αρχαιότερο φορέα εξετάσεων και πιστοποιήσεων γλωσσομάθειας Αγγλικής παγκοσμίως. Αναγνωρίζονται από πανεπιστήμια, επιχειρήσεις και επίσημους φορείς σε όλο τον κόσμο.

Συγκεκριμένα τα Πιστοποιητικά Γλωσσομάθειας που αποκτώνται κατά τη διάρκεια της φοίτησης στο Γυμνάσιο & Λύκειο είναι:

 • Key English Test (KET)  - CEFR* A2
 • Preliminary English Test (PET) - CEFR*B1
 • First Certificate in English (FCE) – CEFR*B2
 • Certificate in Advanced English (CAE) – CEFR*C1
 • Certificate of Proficiency in English (CPE) – CEFR*C2

*The Common European Framework of Reference for Languages
Ευρωπαϊκά Γλωσσικά Επίπεδα