To Πρόγραμμα

 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του δημοτικού της Ελληνογαλλικής Σχολής Ουρσουλινών συμβαδίζει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα και είναι εμπλουτισμένο με σύγχρονες μεθοδολογικές προσεγγίσεις, εποπτικό και συμπληρωματικό υλικό. Οι μέθοδοι δίνουν έμφαση στη διαδικασία της μάθησης και επικεντρώνονται σε στρατηγικές ανάπτυξης κριτικής και δημιουργικής σκέψης, διδάσκοντας παράλληλα τεχνικές μάθησης στους ίδιους τους μαθητές.

Στόχος μας, οι μαθητές να αποκτήσουν, πέραν των βασικών γνωστικών αντικειμένων, συναισθηματικές και κοινωνικές δεξιότητες. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω καινοτόμων δράσεων εντός και εκτός σχολικού πλαισίου.

Ελληνική Γλώσσα

 • Ορθή φωνολογική και εκφραστική ανάγνωση
 • Λογοτεχνική ανάγνωση
 • Κατανόηση γραμματικών και συντακτικών φαινομένων
 • Άσκηση ορθογραφίας
 • Κατανόηση γραπτού λόγου
 • Παραγωγή δομημένου προφορικού λόγου – παρουσιάσεις εργασιών, βιβλιοπαρουσιάσεις
 • Εμπλουτισμός λεξιλογίου – εννοιολογικά πλαίσια γλώσσας
 • Παραγωγή δομημένου, γραπτού λόγου 

Μαθηματικά

 • Οικοδόμηση βασικών μαθηματικών, γνώσεων και διαδικασιών
 • Χρήση μαθηματικών εργαλείων, μοντέλων και μεθόδων
 • Καλλιέργεια θετικής στάσης απέναντι στα Μαθηματικά
 • Εξάσκηση σε στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων με μεθοδικό και οργανωμένο τρόπο (αξιοποίηση δεδομένων – σκέψη – παρουσίαση λύσης)
 • Σύνδεση και εφαρμογή Μαθηματικών στην καθημερινή ζωή
 • Τεχνικές αριθμητικών πράξεων
 • Μέθοδοι επίλυσης μαθηματικών προβλημάτων
 • Συμμετοχή σε μαθηματικούς διαγωνισμούς

Φυσικές Επιστήμες

 • Απόκτηση γνώσεων σχετικών με θεωρίες, νόμους και αρχές με στόχο τη δημιουργία γνωστικού υποβάθρου, ώστε οι μαθητές να κατανοήσουν την επίδραση της επιστήμης στην καθημερινή ζωή
 • Εξοικείωση του µαθητή µε την επιστημονική μεθοδολογία, την παρατήρηση, τη διατύπωση υποθέσεων.
 • Συγκέντρωση - αξιοποίηση πληροφοριών από διάφορες πηγές, πειραματικός έλεγχος, ανάλυση και ερμηνεία δεδομένων, εξαγωγή συμπερασμάτων, γενίκευση και κατασκευή προτύπων.
 • Ανάπτυξη ικανοτήτων και καλλιέργεια δεξιοτήτων, μέσα από τις πειραματικές δραστηριότητες του µαθήµατος
 • Ανάπτυξη κριτικής σκέψης για την επιστήμη.
 • Γνώση από τον µαθητή της οργάνωσης και των διαδικασιών του περιβάλλοντος και  απόκτηση της ικανότητας να συµµετέχει στις προσπάθειες για την επίλυση κοινωνικών προβλημάτων αξιοποιώντας τις γνώσεις και τις δεξιότητες που έχει αποκτήσει.

Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Η διδασκαλία γνωστικών αντικειμένων των ανθρωπιστικών επιστημών (Ιστορία, Γεωγραφία, Θρησκευτικά, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή) διδάσκονται στη Σχολή μας, με στόχο την πνευματική συγκρότηση καλλιεργημένων ανθρώπων με ποιοτικά χαρακτηριστικά.

Νέες Τεχνολογίες - Πληροφορική

Σε συνεργασία με τα Technokids, έναν διεθνή εκπαιδευτικό φορέα που διδάσκει σε μαθητές τη σωστή χρήση των Νέων Τεχνολογιών με την πρωτοποριακή μέθοδο του Project Based Learning και με δραστηριότητες STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) & ICT (Information and Communication Technology), παρέχεται ένα ολοκληρωμένο σύστημα εκπαίδευσης. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα σκοπό έχει να μετατρέψει το μάθημα της πληροφορικής & των νέων τεχνολογιών σε μια συνεχή ανακάλυψη του κόσμου των επιστημών. Αποτελείται από μία σειρά τεχνολογικών projects (ενότητες), που βασίζονται στη μέθοδο ‘’Project Based Learning’’.

Με θεματολογία που εστιάζει στα προσωπικά ενδιαφέροντα, στις εμπειρίες και στα βιώματα, με προγράμματα και δραστηριότητες STEM & ICT, οι μαθητές αποκτούν ολοκληρωμένες γνώσεις και δεξιότητες για να γίνουν οι αυριανοί ψηφιακοί πολίτες.

Καλλιτεχνική Αγωγή: Εικαστικά - Μουσική - Θέατρο

Πολύ σημαντική θέση στο εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα κατέχουν τα καλλιτεχνικά γνωστικά αντικείμενα (Εικαστικά, Μουσική, Θέατρο). Η διδασκαλία τους έχει στόχο την αισθητική καλλιέργεια των μαθητών και την ανάδειξη ιδιαίτερων κλίσεών τους. 

Αθλητισμός

Το σχολείο μας, πιστεύοντας στις διαχρονικές αξίες του αθλητισμού και του «ευ αγωνίζεσθαι», δίνει ιδιαίτερη σημασία στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής. Σκοπός της Φυσικής Αγωγής είναι να συμβάλλει στη σωστή ανάπτυξη και διάπλαση του σώματος των μαθητών και μαθητριών, καθώς και να βοηθήσει στην ψυχική και πνευματική τους καλλιέργεια. Πρωτεύων στόχος είναι η ανάπτυξη των κινητικών δεξιοτήτων και μέσω αυτών, η βελτίωση των φυσικών ικανοτήτων των παιδιών. Παράλληλα, ενισχύονται κοινωνικές δεξιότητες όπως: η συνεργασία, η ομαδικότητα, η επιμονή, η πειθαρχία, η αυτοπειθαρχία, η αλληλεγγύη, η υπευθυνότητα και η αυτοεκτίμηση.

Στις πρώτες τάξεις του δημοτικού, δίνεται έμφαση στη γνώση του σώματος, στην ισορροπία, στον προσανατολισμό, στον ρυθμό, στην αντιδραστική ικανότητα, στην αξία της ομάδας, στο παιχνίδι.  Στις μεγαλύτερες τάξεις, τα παιδιά μαθαίνουν βασικές δεξιότητες αθλημάτων όπως του basket, του volley, του ποδοσφαίρου, του κλασικού αθλητισμού, της ενόργανης, του handball, του rugby. Διδάσκονται ακόμη, ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς, ανακαλύπτοντας τη λαϊκή μας παράδοση και την αξία της πολιτισμικής μας κληρονομιάς. Μαθητές και μαθήτριες των Ε’ και Στ’ τάξεων συμμετέχουν σε αντιπροσωπευτικές ομάδες του σχολείου, που δίνουν το παρόν σε αθλητικές συναντήσεις που διοργανώνονται. Βασική, λοιπόν, επιδίωξη του μαθήματος είναι να ενστερνιστούν τα παιδιά μας την αξία της διά βίου άθλησης, ώστε να γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής τους.

Κοινωνική και Συναισθηματική Αγωγή

Μέσα στο ωρολόγιο πρόγραμμά μας, κυρίως στις ώρες της Ευέλικτης Ζώνης, πραγματοποιείται από τους εκπαιδευτικούς πρόγραμμα κοινωνικής και συναισθηματικής ανάπτυξης των μαθητών. Στόχος είναι η διαμόρφωση ενός θετικού κλίματος μέσα στη σχολική τάξη, η προαγωγή της ψυχικής ανθεκτικότητας των παιδιών, η εκμάθηση τεχνικών διαχείρισης συναισθημάτων αλλά και κρίσεων. Το πρόγραμμα χορηγείται από τους εκπαιδευτικούς, ύστερα από επιμόρφωσή τους πάνω σε αυτό από το τμήμα Σχολικής Ψυχολογίας του Ε.Κ.Π.Α.

Ξένες Γλώσσες στο Δημοτικό

Ένα περιβάλλον Γαλλοφωνίας

 Η διδασκαλία και η εκμάθηση της γαλλικής γλώσσας υλοποιείται μέσα από ένα δομημένο πρόγραμμα σπουδών με ξεκάθαρους γενικούς και ειδικούς στόχους ανά τάξη.

 Πετυχαίνουμε τους παιδαγωγικούς- εκπαιδευτικούς μας στόχους με:

Εφαρμογή ενός προγράμματος 4 ωρών εβδομαδιαίως για τις τάξεις Α΄ & Β΄ και 5 ωρών εβδομαδιαίως για τις τάξεις από Γ΄ έως Στ΄.

Σύνδεση των γνωστικών αντικειμένων μεταξύ τους.

Χρήση σύγχρονων τεχνολογικών μεθόδων (διαδραστικοί πίνακες, διαδραστικό υλικό, ηλεκτρονικά βιβλία).

Σταδιακή ανάπτυξη των τεσσάρων δεξιοτήτων (4 compétences). Κατανόηση προφορικού λόγου (compréhension orale), παραγωγή προφορικού λόγου (production orale),κατανόηση γραπτού λόγου (compréhension écrite), παραγωγή γραπτού λόγου (production écrite).

Εξάσκηση στις επικοινωνιακές δεξιότητες με ώρες μαθήματος αποκλειστικά για τον προφορικό λόγο από Δ΄ έως Στ΄.

Συμμετοχή σε βιωματικές δράσεις με στόχο την εξοικείωση με τη χρήση της γαλλικής γλώσσας και την επικοινωνία σε αυτήν.

Η Γαλλική γλώσσα ως όχημα πολιτισμού

Συμμετοχή στις εξετάσεις γλωσσομάθειας του Γαλλικού Κράτους που διεξάγονται από το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδας, Delf A1 scolaire et junior (Στ τάξη) και σταδιακά (από το 2022-2023)  Delf A1 prim (Ε΄ τάξη) & Delf A2 prim (Στ΄ τάξη).

Συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο της Ελλάδας (IFG) και συμμετοχή στον διαγωνισμό Γαλλοφωνίας. Συνδιοργάνωση του διημέρου γαλλόφωνου κινηματογράφου. Υλοποίηση του προγράμματος Vive le Rugb(y)ilingue!” (Ραγκμπιγλωσσίας) με δημιουργία ομάδας ράγκμπι και προπόνηση υπό την καθοδήγηση Ελλήνων και Γάλλων προπονητών.

Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά προγράμματα (Erasmus +).

Επικοινωνία & συνεργασία με σχολεία του δικτύου Lasalle-Ουρσουλινών στη Γαλλία.

Παρουσίαση θεατρικών παραστάσεων στη γαλλική γλώσσα.

Εορτασμός και αναβίωση ηθών και εθίμων, ιστορικών γεγονότων που συνδέονται με την γαλλική ιστορία και τον γαλλικό πολιτισμό.

Γαλλική φιλαναγνωσία και λειτουργία γαλλικού τμήματος μέσα στη βιβλιοθήκη COUVRELIRE του σχολείου.

Ολοκλήρωση της φοίτησης στο Δημοτικό με εκπαιδευτικό ταξίδι στη Γαλλία για την Στ΄τάξη.

Η Αγγλική Γλώσσα

Η διδασκαλία των Αγγλικών στο δημοτικό γίνεται μέσα από ένα εμπλουτισμένο, τρίωρο (εβδομαδιαία), πρόγραμμα από την Α΄ τάξη έως και τη ΣΤ΄.

• Βιωματική μάθηση με τη βοήθεια σύγχρονων τεχνολογικών μεθόδων( διαδραστικός πίνακας , ηλεκτρονικό βιβλίο).
• Εισαγωγή δεξιοτήτων παρουσίασης(presentation skills).
• Σταδιακή ανάπτυξη ικανοτήτων κατανόησης και παραγωγής γραπτού λόγου(understanding oral and written speech).
• Επίτευξη επικοινωνίας, ελεύθερης έκφρασης στην Αγγλική, προφορικά και γραπτά, μέσα από διαλόγους, εκθέσεις και διαθεματικά projects.
• Συμμετοχή στις εξετάσεις γλωσσομάθειας του Πανεπιστημίου Cambridge ( young learners- E΄δημοτικού).
• Συμμετοχή στο διεθνή διαγωνισμό Kangaroo Global Linguistics ( ΣΤ΄ δημοτικού ).

Δημιουργούνται κατ’ αυτόν τον τρόπο οι κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε οι μαθητές μας να συνεχίσουν την εκμάθηση της γλώσσας στο Γυμνάσιο – Λύκειο της Σχολής μας και να λάβουν μέρος στις εξετάσεις γλωσσομάθειας του Πανεπιστημίου Cambridge, προκειμένου να αποκτήσουν τα αντίστοιχα διπλώματα.

Ένα τρίγλωσσο πρόγραμμα εκπαίδευσης

Η Σχολή μας παρέχει ένα τρίγλωσσο πρόγραμμα σπουδών. Οι μαθητές μας διδάσκονται την ελληνική, τη γαλλική και την αγγλική γλώσσα σε πολύ υψηλό επίπεδο. Τα γαλλικά, που αποτελούν τη βασική μας ξένη γλώσσα, κατέχουν το πολιτιστικό προβάδισμα σε σχέση με την αγγλική, αφού καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό το πολιτιστικό προφίλ της Σχολής.  Σε ακαδημαϊκό ωστόσο, επίπεδο οι δύο ξένες γλώσσες είναι ισάξιες.