Συνεργασία σχολείου - οικογένειας

 

Η συνεργασία σχολείου - οικογένειας αποτελεί τον θεμέλιο λίθο για την ομαλή ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των παιδιών και την προσαρμογή τους στο κοινωνικό πλαίσιο της σχολικής κοινότητας. Το σχολείο μας παρέχει ποικίλες ευκαιρίες που ευνοούν αυτή τη συνεργασία. Οργανωμένες συναντήσεις επικοινωνίας λαμβάνουν χώρα στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, ενώ παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα εβδομαδιαίας επικοινωνίας των γονέων με τους εκπαιδευτικούς και τη Διεύθυνση είτε δια ζώσης είτε τηλεφωνικής.

 Στόχος μας είναι να εδραιωθεί μια σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στο σχολείο και στους γονείς, με κοινό στόχο την υποστήριξη και την ανάπτυξη των παιδιών.

Επιμορφώσεις εκπαιδευτικών - γονέων

Είναι πολύ σημαντικό για το σχολείο να προσφέρει ευκαιρίες μάθησης σε όλα τα μέλη που αποτελούν το σύστημά του. Στην Ελληνογαλλική Σχολή Ουρσουλινών αυτή είναι και η πρόθεσή μας. Μέσα στο πλαίσιο αυτό, το σχολείο μας οργανώνει ανά τακτά χρονικά διαστήματα κύκλους επιμορφώσεων τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των γονέων, με στόχο την καλύτερη πλαισίωση αυτών για τους οποίους εργαζόμαστε, δηλαδή τους μαθητές. Οι επιμορφώσεις των εκπαιδευτικών αποτελούν  προτεραιότητά μας, ώστε οι εκπαιδευτικοί μας να ανταποκρίνονται στη ζωντανή παιδαγωγική διαδικασία, να ακολουθούν τις παιδαγωγικές εξελίξεις και τα νέα παιδαγωγικά μοντέλα και ταυτόχρονα να διασφαλίζουμε την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης. 

Πρωτοπόρο πρόγραμμα επιμόρφωσης γονέων - γονείς εν τάξει

Το δημοτικό της Ελληνογαλλικής Σχολής Ουρσουλινών οργανώνει στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, κύκλους απογευματινών επιμορφώσεων γονέων, με θέματα που αφορούν στη γονεϊκότητα, στη στήριξη του ρόλου του γονέα και στην εκπαίδευση σε βασικές θεματικές ενότητες που τους αφορούν. Τα προγράμματα αναπτύσσονται από εξειδικευμένους επιστήμονες (ψυχολόγους, ιατρούς, κοινωνικούς λειτουργούς) και παρέχουν στους γονείς, στο οικογενειακό περιβάλλον αλλά και στο σχολικό περιβάλλον  γνώσεις, ανταλλαγή εμπειριών και ευκαιρίες για προβληματισμό.

Σχολική ψυχολόγος

Ενεργό ρόλο στη σχολική μας κοινότητα διαδραματίζει η σχολική ψυχολόγος. Ο ρόλος της άπτεται τόσο των μαθητών, των γονέων τους όσο και των εκπαιδευτικών. Παρέχει συμβουλευτική, υποστήριξη και καθοδήγηση, οργανώνει και διεξάγει προγράμματα προαγωγής ψυχικής ανθεκτικότητας μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων. Εντοπίζει και παρέχει λύσεις σε εμπόδια που προκύπτουν κατά την ομαλή διεξαγωγή της μαθησιακής διαδικασίας. Συντελεί αποφασιστικά στη δημιουργία θετικού και ορθολογικού κλίματος τάξης. Εντοπίζει μαθησιακές, συναισθηματικές, συμπεριφορικές και κοινωνικές δυσκολίες οι οποίες παρεμποδίζουν τη σχολική επιτυχία και προτείνει λύσεις.