Επιμόρφωση 

 

 

Η επιμόρφωση στην Ελληνογαλλική Σχολή Ουρσουλινών αποτελεί θεσμό στρατηγικής σημασίας για τη συνεχή επιστημονική και επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών και διοικητικού προσωπικού. 

Το Σχολείο μας, ως ζωντανός οργανισμός,  εξελίσσεται συνεχώς, για να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις νέες, συνεχώς  διαφοροποιούμενες προκλήσεις, για να ικανοποιεί τις εκπαιδευτικές και παιδαγωγικές ανάγκες των μαθητών που το επιλέγουν και των γονέων που το εμπιστεύονται.

Η ποιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας  στη  Σχολή μας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον  εκπαιδευτικό,  ο  οποίος 

συνδιαμορφώνει  τη  σχολική  πραγματικότητα  και  συμβάλλει  στην  προώθηση  των  εκπαιδευτικών  αλλαγών  και  στην αποτελεσματικότητα  της  παιδαγωγικής πράξης. 

Στοχεύοντας λοιπόν στη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού και παιδαγωγικού έργου της Σχολής, επενδύουμε σε τακτικές επιμορφώσεις των εκπαιδευτικών μας (συνέδρια, σεμινάρια, διαλέξεις, ομάδες εργασίας), με στόχο τη βελτίωση της ικανότητάς τους:    

  • Να  οργανώνουν δυναμικά περιβάλλοντα μάθησης˙ 
  • Να αξιοποιούν τις  νέες τεχνολογίες στις διαδικασίες μάθησης αλλά και στην  καθημερινή επαγγελματική τους πρακτική˙  
  • Να  οργανώνουν και να συντονίζουν εργασίες των μαθητών σε ομάδες˙
  • Να  οργανώνουν  το  σχολικό  πρόγραμμα  και  τη  διδασκαλία  τους  με  βάση  τα  επίσημα Προγράμματα Σπουδών, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες  των  μαθητών στους  οποίους  κάθε  φορά  απευθύνονται,  με  έμφαση  στον  γραμματισμό και τον αριθμητισμό (literacy, numeracy)˙
  • Να  συνδέουν  το  περιεχόμενο  του  αντικειμένου  που διδάσκουν  με  την  ανάπτυξη ποικίλων δεξιοτήτων στους μαθητές˙ 
  • Να  συνεργάζονται  εποικοδομητικά  με  γονείς  και  άλλους κοινωνικούς  εταίρους˙ 
  • Να  συνειδητοποιούν  και  να  είναι  σε  θέση  να  αξιοποιούν την  πολιτισμική  ιδιαιτερότητα του μαθητικού δυναμικού˙ 
  • Να ανταποκρίνονται  στις ανάγκες της διά βίου μάθησης˙
  • Να  στηρίζουν  τους  μαθητές  με  ειδικές  εκπαιδευτικές ανάγκες  και  να  τους  παρέχουν κίνητρα μάθησης ανάλογα με την περίπτωση.   

Παράλληλα όλο το ανθρώπινο δυναμικό από όποια θέση και αν υπηρετεί,  εκπαιδεύεται στην δυναμική της ομάδας για την ενίσχυση του κοινοτικού πνεύματος του σχολείου.  Μοιραζόμαστε, επικοινωνούμε, δημιουργούμε μια σχέση εμπιστοσύνης και συνεργασίας, με στόχο την αλληλεγγύη, την αλληλοαποδοχή, τον εθελοντισμό και τον ενεργό πολίτη.

Οι επιμορφώσεις είναι ένα από τα βασικά συστατικά της επιτυχίας μας, το «αύριο» στην τάξη του μέλλοντος!